Czego nie może radny sejmiku?

Zakaz nawiązywania stosunku pracy z urzędem, w którym radny uzyskał mandat

Radny, który uzyskał mandat w danym sejmiku województwa, obowiązuje również zakaz zatrudnienia w urzędzie, przy którym dana rada funkcjonuje. Mogą oczywiście zdarzyć się przypadki, gdy dana osoba pracowała w urzędzie przed uzyskaniem mandatu. W takich przypadkach od radnego wymaga się złożenie wniosku o urlop bezpłatny w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że radny musi złożyć wniosek jeszcze przed ślubowaniem, a urząd będzie musiał udzielić urlopu na czas trwania kadencji. Zakaz ten dotyczy również zawierania umów cywilnoprawnych. Jeśli radny nie dopełni formalności, to musi liczyć się z tym, że zostanie to potraktowane jako zrzeczenie się mandatu.

Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami publicznymi

Każdy, kto zdecyduje się na zasiadanie w radzie sejmiku województwa, musi liczyć się z tym, że mandatu radnego nie można łączyć z innymi mandatami, w tym na przykład z mandatem posła lub senatora. Zabronione jest również wykonywanie pewnych funkcji, a dokładniej mówiąc funkcji wojewody lub wicewojewody. Radny województwa nie może łączyć swojej funkcji z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Rezygnacja z głosowania w sprawach dotyczących interesu radnego

W sytuacjach, w których głosowanie dotyczy szeroko rozumianego interesu radnego, istnieje uzasadniona wątpliwość dotycząca tego, czy radny będzie głosował za interesem społeczności, którą reprezentuje, czy też za swoim. W związku z tym radny sejmiku województwa w czasie głosowania podczas sesji powinien wyłączyć się z głosowania w takich sprawach. Jeśli tego nie zrobi, to może skutkować tym, że organ nadzoru uzna uchwałę jako nieważną. Zakaz nie dotyczy biernego uczestnictwa w posiedzeniu sejmiku, czy głosowania w innych sprawach podczas tego samego posiedzenia.

Zakaz wykorzystywania statusu funkcjonariusza publicznego

Radny sejmiku województwa podlega szczególnej ochronie otrzymując status funkcjonariusza publicznego. Ze statusem tym wiąże się zwiększona ochrona radnego podczas wykonywania obowiązków, w tym na przykład ochrona przed napaścią, próbą zmuszenia przemocą lub groźba do odstąpienia z funkcji radnego, czy przed znieważeniem.

 

Niemniej jednak status funkcjonariusza publicznego nie może być wykorzystywany przez radnego do załatwianiu spraw w instytucjach publicznych w celu uzyskania korzyści. Zabrania się również działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez przekroczenie swoich kompetencji, lub niedopełnienie obowiązków.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Na radnych sejmiku województwa zostały również nałożone pewne ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O czym dokładnie mowa? Osoby zasiadające w radzie sejmiku województwa mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, ale w jej prowadzeniu nie mogą wykorzystywać mienia województwa, w którym uzyskały mandat. Zakaz ten nie dotyczy wyłącznie samego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Radny nie może być również wspólnikiem takiej firmy, zarządzać nią, czy być jej przedstawicielem lub jej pełnomocnikiem. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której radny prowadził taką działalność gospodarczą przed uzyskaniem mandatu, to zobowiązany jest do jej zaprzestania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niepodporządkowanie się temu wymogowi stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, czy przyjmowania darowizn

Co więcej, radni sejmiku województwa nie mogą także podejmować dodatkowych zajęć, czy też otrzymywać darowizn, które mogą podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Mają również zakaz powoływania się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami. Dlatego tak ważne jest, aby unikać sytuacji, które mogłyby się stać podstawą do domysłów o wykorzystaniu swojego mandatu w podejmowanych działaniach.

FAQ

Ilu radnych jest w sejmiku województwa?

Liczba radnych w sejmiku województwa zależy od liczby mieszkańców danego województwa.

 

W województwach do 2 mln mieszkańców w skład sejmiku województwa wchodzi 30 radnych oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Gdzie mogę kandydować?

Musisz sprawdzić w urzędzie gminy w danym województwie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Jeśli jesteś obywatelem polskim i posiadasz zameldowanie na pobyt stały w gminie położonej w danym województwie, będziesz wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym województwie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w urzędzie gminy położonej w danym województwie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny sejmiku?

Zasiadanie w radzie sejmiku województwa oznacza pewne obowiązki, czy uprawnienia. O czym dokładnie mowa? Co robi radny sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zajrzyj do niego!

Ile zarabia radny sejmiku?

Panuje powszechne przekonanie, że do polityki idzie się z pobudek ideowych, więc każdy, kto ubiega się o miejsce w sejmiku województwa, ma jakieś jasno wyznaczone cele i nie myśli o tym, ile z tego zyska. Czy aby na pewno? W końcu rzadko kto chce pracować pro bono, zwłaszcza jak się ma rachunki do opłacenia, czy rodzinę na utrzymaniu. Jakich zatem zarobków należy się spodziewać, gdy uda się zostać radnym sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Kto może zostać radnym sejmiku?

Stanowisko radnego sejmiku województwa jest jednym z najchętniej pożądanych. Tylko kto może zostać radnym sejmiku województwa? Jakie kryterium trzeba spełnić, by nasza kandydatura została wzięta pod uwagę? Tego i wielu innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu, więc zajrzyj do niego koniecznie!

Jak wyglądają wybory do sejmiku?

Mandat radnego sejmiku województwa cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Tylko jego zdobycie nie zawsze jest takie proste, jak by się mogło wydawać. Jak dokładnie wyglądają wyboru do sejmiku województwa? Kto może ubiegać się o mandat radnego sejmiku województwa? Ilu radnych wybieranych jest w czasie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście. Zainteresowany? W takim razie zachęcamy do krótkiej lektury!

Ważne liczby

5/5
Kadencja sejmiku
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba województw w Polsce
0
Scroll to Top