Jakie są zarobki radnego sejmiku?

Zarobki radnego sejmiku – od czego zależą?

Zarobki radnego sejmiku województwa ustalane są mniej więcej na ten samej podstawie, co radnego powiatu. Zatem wnioskować możemy, że o tym, ile dokładnie środków będzie otrzymywał radny sejmiku województwa, zdecyduje między innymi kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2022 roku wynosi ona 1789,42 zł.

 

Co ważne, wysokość miesięcznych diet, które przysługują radnemu województwa, nie może też przekraczać łącznie 2.4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).

 

Poza tym radnym sejmiku województwa również przysługują liczne dodatki z tytułu pełnienia funkcji. Na pewno powodów do narzekań nie będzie miał wiceprzewodniczący komisji, przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący rady sejmiku, czy przewodniczący rady sejmiku, ponieważ ich dodatki zwykle są najwyższe.

Ile zarabia radny sejmiku województwa?

Wielkość regionu nie ma znaczenia przy ustalaniu diety radnych sejmiku województwa. W ustawie znalazł się natomiast zapis mówiący, że dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w województwie, w którym uzyskał mandat.

 
Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 000 zł.

 

Ile w takim razie zarobi radny sejmiku województwa? Na jaką dietę może liczyć? Okazuje się, że w 2022 roku najlepiej opłacani radni mogą liczyć na diety w wysokości 4.294,61 zł na miesiąc. Warto pamiętać, że większość radnych pracuje też na etacie, więc ostatecznie taki dodatek do pensji może okazać się spory.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie sejmiku?

W województwach do 2 mln mieszkańców w skład sejmiku województwa wchodzi 30 radnych oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. Co ważne, radni sejmiku województwa wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Gdzie mogę kandydować?

Musisz sprawdzić w urzędzie gminy w danym województwie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Jeśli posiadasz zameldowanie na pobyt stały w gminie położonej w danym województwie, będziesz wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym województwie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym województwie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL. Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację, w której podasz obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny sejmiku?

Zasiadanie w radzie sejmiku województwa oznacza pewne obowiązki, czy uprawnienia. O czym dokładnie mowa? Co robi radny sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zajrzyj do niego!

Kto może zostać radnym sejmiku?

Stanowisko radnego sejmiku województwa jest jednym z najchętniej pożądanych. Tylko kto może zostać radnym sejmiku województwa? Jakie kryterium trzeba spełnić, by nasza kandydatura została wzięta pod uwagę? Tego i wielu innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu, więc zajrzyj do niego koniecznie!

Jakie ograniczenia ma radny?

Radni sejmiku województwa nie tylko mają pewne obowiązki, czy prawa. Zasiadanie w radzie sejmiku województwa niesie też ze sobą pewne ograniczenia. Czego dokładnie nie może radny sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jak wyglądają wybory do rady sejmiku?

Mandat radnego sejmiku województwa cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Tylko jego zdobycie nie zawsze jest takie proste, jak by się mogło wydawać. Jak dokładnie wyglądają wyboru do sejmiku województwa? Kto może ubiegać się o mandat radnego sejmiku województwa? Ilu radnych wybieranych jest w czasie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście. Zainteresowany? W takim razie zachęcamy do krótkiej lektury!

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady sejmiku
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba województw w Polsce
0
Scroll to Top