Jakie są zarobki radnego miasta?

Zarobki radnego miejskiego – od czego zależą?

Radny miejski stoi najniżej w hierarchii władzy, więc należy spodziewać się tego, że otrzymywać będzie o wiele mniej pieniędzy niż radny powiatu czy radny sejmiku. Co więcej, wielu ekspertów wskazuje, że diety radnego nie należy rozpatrywać w kategoriach wynagrodzenia, lecz jako zwrot części wydatków, które ponosi radny w związku z wykonywaniem mandatu. W takim razie, na jakiej podstawie obliczane jest to, ile dokładnie środków otrzyma radny miejski?

 

Okazuje się, że dieta radnego obliczana jest na podstawie kwoty bazowej, która określana jest w specjalnej ustawie. Dieta radnego nie może przekroczyć 2.4-krotności kwoty bazowej. Sama kwota bazowa stanowi za to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które pomniejszone zostało o środki na ubezpieczenie społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. Na chwilę obecną kwota bazowa, czyli to, od czego zależą zarobki radnego miejskiego, stoją na tym samym poziomie i wynosi 1789,42 zł.

 

Oznacza to, że maksymalna wysokość diet radnych na wszystkich szczeblach samorządu w 2022 r. wynosi 4.294,61 złotych.

 

Warto również wspomnieć, że zarobki radnego miejskiego zależą również od innych aspektów, a dokładnie od tego, ile mieszkańców ma dana miejscowość. Zwykle w mniejszych gminach dieta radnego miejskiego jest niższa, niż radnego, który przykładowo rządzi gminą wiejską i miejską. W wielu przypadkach do diety doliczane są również dodatki, w tym nagrody jubileuszowe, które zależą od stażu pracy.

Ile zarabia radny miasta?

Radni największych gmin powyżej 100 tys. mieszkańców oraz sejmików województw będą mogli pobierać miesięcznie maksymalnie 4 294,61 zł.

W przypadku gmin o liczbie mieszkańców między 15 i 100 tys., gdzie dieta nie może być wyższa niż 75 proc. ww. kwoty, mowa o 3 220,96 zł. Z kolei w najmniejszych gminach wskaźnik ten wynosi 50 proc., co daje 2147,30 zł.

Radny może otrzymywać również dodatki do diety, bez względu na ilość odbywających się sesji rady miejskiej i komisji rady miejskiej. Takie dodatki mogą być przyznane na przykład za pełnienie funkcji w ramach rady:

  • dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady,
  • dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących stałej lub doraźnej komisji,
  • dla radnego który jest członkiem konkretnej komisji, np. komisji rewizyjnej,
  • dla radnego który jest członkiem więcej niż dwóch komisji.

O konkretnej wysokości miesięcznego uposażenia decydują zarówno w gminach, powiatach, jak i województwach sami radni. W uchwałach tych jest mowa o zależności diet od funkcji, o terminach wypłat diet, ale też ich wysokościach. I to te uchwały będą kluczowe.

Więcej informacji o kandydowaniu do Rady Miasta przeczytasz w e-booku „Jak zostać radnym miasta. Praktyczny poradnik dla kandydatów na radnych”

FAQ

Ilu radnych jest w radzie gminy?

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  • 15 w gminach do 20 000 mieszkańców
  • 21 w gminach do 50 000 mieszkańców
  • 23 w gminach do 100 000 mieszkańców
  • 25 w gminach do 200 000 mieszkańców

W gminach pow. 200 tys. mieszkańców po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Jeśli stale zamieszkujesz w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, możesz zostać dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołączasz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację z obywatelstwem i adresem stałego zamieszkania.

Rada gminy czy rada miasta?

Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

W odniesieniu do gmin wiejskich używany jest zwrot rada gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska (z użyciem „w”), a w gminach miejskich rada miasta – przykłady: Rada Gminy Kłodzko, Rada Miejska w Krotoszynie, Rada Miasta Krakowa.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny miejski?

Co robi radny miasta? To pytanie, które wydaje się bardzo proste, a wystarczy zadać je kilku osobom, by dojść do wniosku, że tylko nieliczni są w stanie na nie odpowiedzieć. Ty również miałbyś z tym problemy? Przeczytaj więcej o obowiązkach radnego.

Kto może zostać radnym miasta?

Marzysz o karierze w polityce? Na początek chciałbyś sprawdzić się w roli radnego miasta, lecz nie wiesz, czy to możliwe? Zajrzyj do tego artykułu, gdyż może dostarczyć Ci wielu cennych informacji!

Jakie ograniczenia ma radny?

Na radnym miasta nie tylko spoczywają pewne obowiązki i prawa, ale również musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. O czym dokładnie mowa? Czego nie może robić radny miasta? Przeczytaj więcej o ograniczeniach radnych.

Jak wyglądają wybory do rady gminy?

Wybory do rady gminy/miasta to temat, który nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak dokładnie wyglądają wybory do rady gminy? Kto może brać udział w wyborach? Jak wygląda ustalanie wyników głosowania? To pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady gminy
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba gmin w Polsce
0
Scroll to Top