Jakie są obowiązki i uprawnienia radnego powiatu?

Jakie są obowiązki radnego powiatu?

Obowiązki radnego powiatu zaczynają się od złożenia ślubowania. Najczęściej ślubowanie odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia rady. Wówczas wygłaszana jest treść roty, a następnie poszczególni radni są wywoływaniu i wypowiadają słowo „ślubuję”. Jeśli radny jest nieobecny lub otrzymał mandat w czasie trwania kadencji, to składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.

 

Do podstawowych zadań radnego powiatu należy utrzymanie stałej więzi z jego mieszkańcami, jak i organizacjami, które działają na jego terenie. W szczególności nacisk kładzie się na przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców powiatu postulatów, jak również na przedstawianie ich organom powiatu do rozpatrzenia.

 

Do obowiązków radnego należy również branie udziału w pracach organów powiatu, czy powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. Oznacza to również obowiązek udziału na sesjach rady, więc lepiej od razu wiedzieć, czy faktycznie nas to interesuje.

 

Mówiąc o obowiązkach radnego powiatu, nie sposób również pominąć tego, że w niektórych sytuacjach będzie musiał liczyć się z koniecznością wystąpienia o urlop bezpłatny do swego pracodawcy. Dzieje się tak, gdy osoba wybrana na radnego wykonuje pracę w urzędzie powiatu, w którym uzyskał mandat. O urlop bezpłatny radny musi wystąpić również wtedy, gdy pełni funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej danego powiatu.

 

Dodatkowo na radnym powiatu spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, tzw. oświadczenie majątkowe. Wspomniane oświadczenie musi obejmować nie tylko majątek własny, ale również ten, który objęty jest małżeńską wspólnością majątkową. W takim oświadczeniu powinny znaleźć się między innymi informacje o zasobach finansowych, posiadanych nieruchomościach, czy nawet o udziałach i akcjach w spółkach handlowych.

 

To jednak dopiero początek, ponieważ oświadczenie majątkowe musi zawierać o wiele więcej informacji, w tym na przykład te, które dotyczą dochodów z tytułu zatrudnienia, innej działalności zarobkowej, czy informacje o kredytach i zobowiązaniach, których wartość przekracza 10 000 złotych. Oświadczenie majątkowe radny musi złożyć na piśmie przewodniczącemu rady powiatu. Na złożenie pierwsze oświadczenia majątkowego ma 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Jakie są uprawnienia radnego powiatu?

Radny powiatu w ramach wykonywanego mandatu ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, czy nawet do wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały. Co więcej, może również zażądać wglądu w działalność starostwa powiatowego, czy spółek, w których powiat ma swój udział.

 

Radny powiatu ma też uprawnienia do tego, by zażądać wglądu w spółki handlowe z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej, czy zakładów i przedsiębiorstw samorządowych. Aby jednak mógł to zrobić, najpierw musi postępować zgodnie z przepisami o tajemnicy prawnie chronionej, jak również pamiętać, że nie może to naruszać dóbr osobistych innych osób.

 

W sprawach dotyczących powiatu radny może kierować interpelacje i zapytania do starosty. Co ważne, interpelacje i zapytania powinny mieć istotne znaczenie dla powiatu. Interpelacje i zapytania składać należy na piśmie do przewodniczącego rady. Następnie są one przekazywane je niezwłocznie staroście. Starosta,lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobligowana do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

Radni powiatu mają również prawo do wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Wynagrodzenie to określa się mianem diety i jego maksymalna wysokość zależy od ustawy budżetowej, jak również od tego, jaka jest wielkość danego powiatu. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługują także zwrot kosztów podróży służbowych.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy w danym powiecie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Każdy obywatel polski, który posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie położonej w danym powiecie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym powiecie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do rejestru. Złóż w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym powiecie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL . Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Ile zarabia radny powiatu?

Od lat zarobki radnych budzą wiele pytań i wątpliwości wśród społeczeństwa. Analizując zarobki radnych należy pamiętać, że istnieje podział na radnych powiatowych oraz radnych gminy, a otrzymywane środki bywają bardzo zróżnicowana. Ile zatem zarabia radny powiatu? Tego dowiesz się z poniższego tekstu!

Kto może zostać radnym powiatu?

Stanowisko radnego powiatu marzy się wielu osobom. Tobie również? Nie wiesz jednak, kto może zostać radnym powiatu? A może liczysz na informacje, które pomogą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości? Znajdziesz je w poniższym tekście, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jakie ograniczenia ma radny?

Wiele osób wychodzi z założenia, że osoby zasiadające w radzie powiatu mają tylko same przywileje i mogą liczyć na to, że dzięki zajmowanej pozycji ułatwią sobie życie. Jednak nie jest to prawdą, a zasiadanie w radzie powiatu wiąże się z wieloma ograniczeniami. Czego dokładnie nie może radny powiatu? Jakie ograniczenia na nim spoczywają? Okazuje się, że jest tego trochę, a poniżej omawiamy najważniejsze aspekty. Koniecznie się z nimi zapoznaj!

Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Wybory do rady powiatu nie są nowym zagadnieniem, a mimo to wciąż stanowią źródło pytań i wątpliwości. Kto może brać udział w wyborach do rady powiatu? Jak wybory wyglądają w praktyce i jak wygląda liczenie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Ważne liczby

Kadencja rady powiatu
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba powiatów w Polsce
0
Scroll to Top