Czego nie może radny powiatu?

Zakaz nawiązywania stosunku pracy z urzędem, w którym radny uzyskał mandat

Wiele osób, które próbuje sił w polityce, zwykle wcześniej pracuje w urzędzie. Niestety otrzymanie mandatu radnego powiatu w wielu przypadkach może oznaczać dłuższą przerwę w pracy, ponieważ od osób, które wygrały wybory wymaga się braku zatrudnienia w urzędzie powiatu, jak również wykonywania funkcji kierownika, czy jego zastępcy w jednostce organizacyjnej powiatu.

 

Oczywiście nowo wybrany radny nie musi rezygnować z pracy. Wystarczy, że złoży wniosek o urlop bezpłatny u swojego pracodawcy. Co ważne, ten musi go przyjąć, więc nie wiąże się to z żadnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. W tym miejscu warto wspomnieć, że wniosek do pracodawcy radny musi złożyć jak najszybciej i lepiej by to miało miejsce jeszcze przed ślubowaniem. Niedopełnienie formalności niestety traktowane jest jako zrzeczenie się mandatu.

Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami publicznymi

Jednak na zakazie pracy w urzędzie, w którym radny uzyskał mandat, to dopiero początek ograniczeń, na jakie trzeba się szykować. Okazuje się, że od radnego powiatu wymaga się również tego, by nie łączył mandatu radnego z innymi funkcjami publicznymi. I tak radny powiatu nie może być jednocześnie posłem, czy senatorem. Jakby tego było mało, to zabronione jest też wykonywanie funkcji wojewody i wicewojewody. Radnym powiatu nie może też zostać członek organów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rezygnacja z głosowania w sprawach dotyczących interesu radnego

W sytuacjach, w których głosowanie dotyczy szeroko rozumianego interesu radnego, zawsze nasuwa się podejrzenie, że radny może nie być obiektywny i brać pod uwagę swoje interesy, niż społeczności, na której czele stoi. W takim razie od radnego powiatu wymaga się, że w czasie głosowania przy tego typu sprawach wyłączy się z głosowania.

 

Jeśli tego nie zrobi, to niestety może doprowadzić do tego, że prace całej rady zostaną poddane w wątpliwość, a organ nadzoru uzna uchwałę jako nieważną. Oczywiście to nie oznacza, że radny powiatu musi rezygnować z udziału w posiedzeniu. Może w nim brać bierny udział i głosować w sprawach, które nie mają z nim żadnego związku.

Zakaz wykorzystywania statusu funkcjonariusza publicznego

Radny powiatu w chwili otrzymania mandatu zyskuje status funkcjonariusza publicznego. To nakłada na nie wiele różnego typu przywilejów. Jednak to wcale nie oznacza, że może je wykorzystywać do własnych celów. Co więcej, na radnych powiatu spoczywa zakaz wykorzystywania statusu funkcjonariusza publicznego. Jeśli się do tego nie zastosują, to muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami, czasami finansowymi, a czasami prawnymi.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest bardzo modne, lecz czasami bywa bardzo ryzykowne, gdy ktoś chce zasiadać w radzie powiatu. Wszystko dlatego, że piastowana funkcja nakłada też pewne ograniczenia. O czym dokładnie mowa? Prowadzona działalność gospodarcza nie może wykorzystywać mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Niestety ograniczenia nie tylko dotyczą własnej firmy, ale również tej, w której radny powiatu jest wspólnikiem, czy posiada pewne udziały.

 

Radny nie może też pełnić funkcji pełnomocnika takiej działalności gospodarczej, czy być jej przedstawicielem. Jeśli przed otrzymaniem mandatu radny miał do czynienia z taką firmą, to niestety musi zaprzestać działalność w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Jeśli się do tego nie podporządkuje, to musi liczyć się z wygaśnięciem wygaśnięcia mandatu radnego.

Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, czy przyjmowania darowizn

Od radnego wymaga się również rezygnację z podejmowania dodatkowych zajęć, czy też przyjmowania darowizn, które mogą podważyć zaufanie, jakim radny został obdarzony przez swoich wyborców. Obowiązuje również zakaz powoływania się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy w danym powiecie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Każdy obywatel polski, który posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie położonej w danym powiecie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym powiecie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do rejestru. Złóż w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym powiecie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL . Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny powiatu?

Członków rady powiatu, podobnie jak i członków rady miasta, określa się mianem radnych. Radny jest przedstawicielem lokalnej społeczności, która prawdę mówiąc, sama umieszcza go na danym stanowisku poprzez wybory i referendum powiatowe. Zajmowane stanowisko nakłada na niego pewne uprawnienia, ale i obowiązki, z którymi musi się zmierzyć. O czym dokładnie mowa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Kto może zostać radnym powiatu?

Stanowisko radnego powiatu marzy się wielu osobom. Tobie również? Nie wiesz jednak, kto może zostać radnym powiatu? A może liczysz na informacje, które pomogą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości? Znajdziesz je w poniższym tekście, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Ile zarabia radny powiatu?

Od lat zarobki radnych budzą wiele pytań i wątpliwości wśród społeczeństwa. Analizując zarobki radnych należy pamiętać, że istnieje podział na radnych powiatowych oraz radnych gminy, a otrzymywane środki bywają bardzo zróżnicowana. Ile zatem zarabia radny powiatu? Tego dowiesz się z poniższego tekstu!

Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Wybory do rady powiatu nie są nowym zagadnieniem, a mimo to wciąż stanowią źródło pytań i wątpliwości. Kto może brać udział w wyborach do rady powiatu? Jak wybory wyglądają w praktyce i jak wygląda liczenie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady powiatu
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba powiatów w Polsce
0
Scroll to Top