Kto może zostać radnym powiatu?

Czym zajmuje się radny powiatu?

Stanowisko radnego powiatu wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości, więc warto przez chwilę pochylić się nad tym zagadnieniem. Czym dokładnie zajmuje się radny powiatu? Jakie obowiązki na nim spoczywają? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo…

 

Przede wszystkim to w geście radnego powiatu leży, by troszczyć się o interesy mieszkańców powiatu, w którym został wybrany. Dlatego powinien też utrzymywać więź z mieszkańcami powiatu, jak i organizacjami, które działają na jego terenie. Co więcej, to właśnie rady powiatu powinien przyjmować postulaty od mieszkańców, jak również przedstawiać je na radzie powiatu do rozpatrzenia. To jednak dopiero początek, ponieważ do jego obowiązków należy także udział w pracach rady i jej organów, czy innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Kto może zostać radnym powiatu?

Kto w takim razie może ubiegać się o stanowisko radnego powiatu? Jakie kryterium trzeba spełnić, by ubiegać się o możliwość dołączenia do rady powiatu? Na pierwszy rzut oka można uznać, że kryterium będzie takie same, jak w przypadku radnych gminy. Jednak nie jest to prawdą. Okazuje się, że do rady powiatu mogą startować jedynie osoby, które mają prawo wybierania do rady powiatu, a więc wyłącznie obywatel polski. Co ważne kandydat najpóźniej w dniu głosowania musi kończyć 18 lat.

 

Osoby niepełnoletnie nie są brane pod uwagę. Jakby tego było mało, to zainteresowany stołkiem radnego powiatu musi też spełnić wiele innych kryteriów. O czym dokładnie mowa? Kandydat, który chce zostać radnym powiatu, musi na stałe mieszkać na terenie jednostki samorządowej, w której zamierza startować w wyborach. Konieczne jest również posiadanie pełni praw publicznych, czy wyborczych, czy wpis do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danego powiatu.

Kto nie może ubiegać się o fotel radnego powiatu?

Niestety nie zawsze chęci do objęcia stanowiska radnego powiatu wystarczą, by tak się stało. Są pewne powody, dla których nasza kandydatura może zostać odrzucona. O czym dokładnie mowa? Jak już było wspomniane, radnym może zostać osoba, która posiada pełne prawa publiczne. Ich ograniczenie, czy całkowite pozbawienie praw na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu skutkuje tym, że kandydatura może zostać odrzucona.

 

Co więcej, przyszłym radnym nie może też zostać osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, czy osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czy za umyślne przestępstwo skarbowe. To jednak nie wszystko, ponieważ na stanowisko radnego powiatu nie mogą kandydować również osoby, wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności.

 

Dodatkowo warto też wspomnieć, że mandatu radnego powiatu nie można łączyć z innymi mandatami. Jeśli w takim razie do tej pory mieliśmy mandat poselski, czy senatorski, to trzeba będzie się zastanowić, które stanowisko bardziej nas interesuje. Zabronione jest również jednoczesne wykonywanie funkcji radnego powiatu oraz funkcji wojewody, czy wicewojewody. Radny powiatu nie może być też członkiem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, więc warto dobrze się zastanowić, nim będziemy kandydowali.

Co zrobić, by zostać radnym powiatu?

Każdy, kto oczekiwał jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, pewnie się rozczaruje, ponieważ nie da się tego tak prosto określić. Start w wyborach nie oznacza, że od razu się wygra i zostanie się radnym powiatu. Owszem udział w wyborach daje duże szanse na wygranie, ale trzeba też włożyć dużo pracy w kampanię i mieć przygotowany dobry program. Co więcej, warto pamiętać, by nie dawać obietnic bez pokrycia, bo wyborcy będą oczekiwali ich wypełnienia.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy w danym powiecie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Każdy obywatel polski, który posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie położonej w danym powiecie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym powiecie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do rejestru. Złóż w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym powiecie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL . Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny powiatu?

Członków rady powiatu, podobnie jak i członków rady miasta, określa się mianem radnych. Radny jest przedstawicielem lokalnej społeczności, która prawdę mówiąc, sama umieszcza go na danym stanowisku poprzez wybory i referendum powiatowe. Zajmowane stanowisko nakłada na niego pewne uprawnienia, ale i obowiązki, z którymi musi się zmierzyć. O czym dokładnie mowa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Ile zarabia radny powiatu?

Od lat zarobki radnych budzą wiele pytań i wątpliwości wśród społeczeństwa. Analizując zarobki radnych należy pamiętać, że istnieje podział na radnych powiatowych oraz radnych gminy, a otrzymywane środki bywają bardzo zróżnicowana. Ile zatem zarabia radny powiatu? Tego dowiesz się z poniższego tekstu!

Jakie ograniczenia ma radny?

Wiele osób wychodzi z założenia, że osoby zasiadające w radzie powiatu mają tylko same przywileje i mogą liczyć na to, że dzięki zajmowanej pozycji ułatwią sobie życie. Jednak nie jest to prawdą, a zasiadanie w radzie powiatu wiąże się z wieloma ograniczeniami. Czego dokładnie nie może radny powiatu? Jakie ograniczenia na nim spoczywają? Okazuje się, że jest tego trochę, a poniżej omawiamy najważniejsze aspekty. Koniecznie się z nimi zapoznaj!

Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Wybory do rady powiatu nie są nowym zagadnieniem, a mimo to wciąż stanowią źródło pytań i wątpliwości. Kto może brać udział w wyborach do rady powiatu? Jak wybory wyglądają w praktyce i jak wygląda liczenie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Ważne liczby

Kadencja rady powiatu
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba powiatów w Polsce
0
Scroll to Top