Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Czym zajmuje się rada powiatu?

Na pewno warto poświęcić chwilę na to, by określić, czym zajmuje się rada powiatu. Jakie zadania na niej spoczywają? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo…

 

Przede wszystkim to właśnie na członkach rady powiatu spoczywa stanowienie aktów prawa miejscowego (w tym statutu powiatu), czy wybór i odwołanie zarządu. Rada powiatu zajmuje się również ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego rady, czy powoływaniem i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu. Na radnych spoczywa ustalanie kierunków działania zarządu powiatu, jak również rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu. Co więcej, muszą także zmierzyć się z uchwalaniem budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, czy podejmowaniem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.

 

Na tym jednak nie kończą się zadania rady powiatu, ponieważ to właśnie do niej należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, czy przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych. W kompetencjach rady powiatu można także znaleźć uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu itp.

Ilu radnych jest wybieranych do rady powiatu?

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat od dnia wyborów i do niej wybiera się pewną liczbę radnych. Ilu dokładnie? To już nie jest takie pewne, ponieważ liczba radnych powiatu zależy od ilości mieszkańców. Przyjęło się jednak, że w powiatach do 40 tysięcy mieszkańców do rady wybiera się 15 osób oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tysięcy mieszkańców. Ostatecznie ilość radnych w powiecie nie może przekraczać więcej niż 29 osób.

Wybory do rady powiatu – kto może startować?

W świetle obowiązującego kodeksu wyborczego z 2018 roku na radnego powiatu może kandydować osoba, która ma prawo wybierania do rady powiatu. Oznacza to, że w wyborach do rady powiatu może startować jedynie obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, ale nie tylko. Musi też być to kandydat, który na stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu i nie był karany. To jednak nie wszystko, ponieważ udziału w wyborach nie mogą też brać osoby, które są pozbawione praw publicznych, zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, czy pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wybory do rady powiatu – jak to wygląda w praktyce?

Wybory do rad powiatów przeprowadzane są pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych. Nad ich przebiegiem muszą czuwać powiatowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Aby zrealizować takie wyboru, powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina, a w każdym z okręgu wyborczego wybiera się od 3 do 10 radnych.

 

Do wyborów do rad powiatów stosuje się przepisy, które dotyczą wyborów do rad w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że przy powiecie liczącym powyżej 20 tysięcy mieszkańców wybiera się 25 radnych oraz po trzech na każde rozpoczęte 100 tysięcy mieszkańców. Samo głosowanie trwa bez przerwy od godz. 8 do 20 i w tym czasie osoby, które są uprawnione do udziały w wyborach, mogą oddać swój głos.

 

Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie do danej rady. W powiatach powyżej 20 tys. mieszkańców w wyborach do rady powiatu wybieranych jest po kilku radnych w okręgach, na które podzielony jest powiat. Mandaty otrzymają tylko te komitety, które otrzymały co najmniej 5% głosów. Do podziału mandatów stosuje się tzw. metodę D’Hondta, która polega na dzieleniu liczby głosów oddanych na poszczególne komitety przez kolejne liczby naturalne.

 

Największe uzyskane ilorazy oznaczają zdobyte mandaty, a działanie prowadzi się do momentu, aż zostanie wyczerpana liczba mandatów przypadających na poszczególny okręg wyborczy. Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie mandatów do konkretnych kandydatów i tym razem liczenie opiera się na liczbie zgromadzonych przez nich głosów.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy w danym powiecie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Każdy obywatel polski, który posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie położonej w danym powiecie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym powiecie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do rejestru. Złóż w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym powiecie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL . Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny powiatu?

Członków rady powiatu, podobnie jak i członków rady miasta, określa się mianem radnych. Radny jest przedstawicielem lokalnej społeczności, która prawdę mówiąc, sama umieszcza go na danym stanowisku poprzez wybory i referendum powiatowe. Zajmowane stanowisko nakłada na niego pewne uprawnienia, ale i obowiązki, z którymi musi się zmierzyć. O czym dokładnie mowa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Kto może zostać radnym powiatu?

Stanowisko radnego powiatu marzy się wielu osobom. Tobie również? Nie wiesz jednak, kto może zostać radnym powiatu? A może liczysz na informacje, które pomogą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości? Znajdziesz je w poniższym tekście, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jakie ograniczenia ma radny?

Wiele osób wychodzi z założenia, że osoby zasiadające w radzie powiatu mają tylko same przywileje i mogą liczyć na to, że dzięki zajmowanej pozycji ułatwią sobie życie. Jednak nie jest to prawdą, a zasiadanie w radzie powiatu wiąże się z wieloma ograniczeniami. Czego dokładnie nie może radny powiatu? Jakie ograniczenia na nim spoczywają? Okazuje się, że jest tego trochę, a poniżej omawiamy najważniejsze aspekty. Koniecznie się z nimi zapoznaj!

Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Wybory do rady powiatu nie są nowym zagadnieniem, a mimo to wciąż stanowią źródło pytań i wątpliwości. Kto może brać udział w wyborach do rady powiatu? Jak wybory wyglądają w praktyce i jak wygląda liczenie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady powiatu
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba powiatów w Polsce
0
Scroll to Top