Kto może zostać radnym sejmiku?

Czym zajmuje się radny sejmiku?

Zanim przejdziemy do określenia, kto może zostać radnym sejmiku województwa, warto ustalić, czym dokładnie się zajmuje. Jaki jest zakres obowiązków radnego sejmiku województwa? Na pewno będzie to występowanie w imieniu mieszkańców województwa, jak również dbanie o ich dobro. Oznacza to między innymi utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz organizacjami, które działają na terenie danego miasta.

 

Dokładniej mówiąc, będzie to oznaczać przyjmowanie postulatów od poszczególnych mieszkańców województwa, a następnie przedstawianie ich organom województwa do rozpatrzenia. Radny sejmiku województwa jest zobligowany do udziału w pracach rady i jej organów, czy innych instytucji samorządowych, do których został wybrany, czy desygnowany.

Kto może zostać radnym sejmiku województwa?

która jest obywatelem polskim. Oznacza to, że wybory do rady sejmiku województwa odbiegają trochę od wyborów do rady gminy, bo tam o stołek radnego może ubiegać każdy, kto jest obywatelem Unii Europejskiej i mieszka na stałe na terenie jednostki samorządowej.

 

Tutaj tylko obywatel Polski może zasiąść w radzie sejmiku województwa, więc lepiej o tym. Istnieją też inne aspekty, o których należy pamiętać. I tak przykładowo radnym sejmiku województwa może zostać obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 

Wymagane jest również posiadanie pełni praw publicznych, czy wyborczych, a także wpisanie do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danego województwa.

Kto nie może ubiegać się o fotel radnego województwa?

Istnieją też pewne przesłanki, które mogą przekreślić szanse na fotel radnego w sejmiku województwa. O czym dokładnie mowa? Na pewno w wyborach nie będą mogły wziąć udziału osoby, które zostały pozbawione praw publicznych na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu. Co więcej, o miejsce w radzie sejmiku województwa nie mogą też ubiegać się osoby, które zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądy.

 

Z listy kandydatów mogą też być skreślone osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo skarbowe, czy za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ponieważ od kandydatów wymaga się niekaralności. Nie sposób pominąć również tego, że kandydować do rady sejmiki województwa nie może osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności.

 

Warto również w tym miejscu wspomnieć, że zasiadanie w radzie sejmu województwa oznacza, że nie będzie można piastować innych urzędów. I tak osoba, która otrzyma mandat radnego sejmiku województwa, nie może łączyć go z mandatem senatorskim, czy poselskim. Zabrania się również wykonywania funkcji radnego sejmiku województwa i wojewody, czy wicewojewody. Radny nie może być także członkiem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego, zanim rozważymy ubieganie się o mandat w radzie sejmu województwa, lepiej zastanowić się, na którym stanowisku bardziej nam zależy.

Co zrobić, by zostać radnym sejmiku wojewódzkiego?

A co z samymi wyborami? Jak wygrać i zostać radnym sejmiku województwa? To już niestety nie będzie takie proste, jak by się mogło co niektórym wydawać. W radzie sejmiku województwa chce zasiąść sporo osób, a jak wiadomo, ilość miejsc jest mocno ograniczona. Oczywiście dobry program, jak i kampania wyborcza pozwolą osiągnąć sukces, więc jeśli mamy w planach ubieganie się o fotel radnego sejmiku województwa, to warto się do tego odpowiednio przygotować, a im więcej pracy włożymy, tym większe szanse na wygraną.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie sejmiku?

W województwach do 2 mln mieszkańców w skład sejmiku województwa wchodzi 30 radnych oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. Co ważne, radni sejmiku województwa wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Gdzie mogę kandydować?

Musisz sprawdzić w urzędzie gminy w danym województwie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Jeśli posiadasz zameldowanie na pobyt stały w gminie położonej w danym województwie, będziesz wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym województwie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym województwie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL. Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację, w której podasz obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny sejmiku?

Zasiadanie w radzie sejmiku województwa oznacza pewne obowiązki, czy uprawnienia. O czym dokładnie mowa? Co robi radny sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zajrzyj do niego!

Ile zarabia radny sejmiku?

Panuje powszechne przekonanie, że do polityki idzie się z pobudek ideowych, więc każdy, kto ubiega się o miejsce w sejmiku województwa, ma jakieś jasno wyznaczone cele i nie myśli o tym, ile z tego zyska. Czy aby na pewno? W końcu rzadko kto chce pracować pro bono, zwłaszcza jak się ma rachunki do opłacenia, czy rodzinę na utrzymaniu. Jakich zatem zarobków należy się spodziewać, gdy uda się zostać radnym sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jakie ograniczenia ma radny?

Radni sejmiku województwa nie tylko mają pewne obowiązki, czy prawa. Zasiadanie w radzie sejmiku województwa niesie też ze sobą pewne ograniczenia. Czego dokładnie nie może radny sejmiku województwa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jak wyglądają wybory do rady sejmiku?

Mandat radnego sejmiku województwa cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Tylko jego zdobycie nie zawsze jest takie proste, jak by się mogło wydawać. Jak dokładnie wyglądają wyboru do sejmiku województwa? Kto może ubiegać się o mandat radnego sejmiku województwa? Ilu radnych wybieranych jest w czasie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście. Zainteresowany? W takim razie zachęcamy do krótkiej lektury!

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady sejmiku
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba województw w Polsce
0
Scroll to Top