Jakie są obowiązki i uprawnienia radnego gminy?

Jakie są obowiązki radnego miasta?

Przede wszystkim radny miasta jest obowiązany do tego, aby przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyć ślubowanie. Najczęściej ślubowanie odbywa się na pierwszym posiedzeniu rady. W przypadkach, gdy radni jest nieobecny lub otrzymał mandat w czasie trwania kadencji, to składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że odczytywana jest rota. Następnie wywoływani są kolejno radni i wypowiadają słowo „ślubuję”.

 

Po ślubowaniu rady jest obowiązany do wykonywania zadań, jakie na nim spoczywają. O jakich zatem zadaniach mowa? Na pewno będzie to utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz organizacjami danego miasta. Oznacza to między innymi przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców miasta postulatów i przedstawiania ich organom miasta do rozpatrzenia.

 

Na radnym miasta spoczywa także obowiązek brania udziału w pracach rady miasta i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Zatem istotne jest, by osoby, które zdecydują się na zasiadanie w radzie miasta, wiedziały, na co dokładnie się porywają.

 

W pewnych okolicznościach wybór na funkcję radnego miasta zobowiązuje również do tego, by zwrócić się swego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Dzieje się tak, jeśli osoba wybrana na radnego wykonuje pracę w ramach stosunku pracy w urzędzie miasta, w którym uzyskał mandat, jak również wtedy, gdy wykonuje funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tego miasta. Co ważne, musi to zrobić w terminie siedmiu dni od wyborów i to jeszcze przed ślubowaniem.

 

Radny obowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Jest to tak zwane oświadczenie majątkowe, które musi obejmować majątek własny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. W oświadczeniu majątkowymi radnego miasta powinny znaleźć się informacje o zasobach pieniężnych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych , czy o nieruchomościach.

 

W oświadczeniu majątkowym muszą się również znaleźć informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, czy jednostek samorządu terytorialnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Dodatkowo w dokumencie powinny znaleźć się też informacje na temat dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia, czy innej działalności zarobkowej.

 

Nie można pominąć również zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. Takie oświadczenie radny musi złożyć przewodniczącemu rady miasta. Pierwsze oświadczenie majątkowe należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Jakie są uprawnienia radnego miasta?

Każdy radny, który zasiada w radzie miasta, ma też pewne prawa. O czym dokładnie mowa? Przede wszystkim o tym, że radny miasta ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, jak również wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały. Dodatkowo ma też uprawnienia do wglądu w działalność urzędu miasta, spółek z udziałem urzędu miasta, czy zakładów i przedsiębiorstw. Co ważne, jeśli radny zdecyduje się na taki krok, to musi to robić z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej i pamiętać, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie narusza się dóbr osobistych innych osób.

 

W sprawach dotyczących miasta radny może również kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacje muszą mieć związek ze sprawami, które są bardzo ważne dla miasta. Interpelacje i zapytania składać należy na piśmie do przewodniczącego rady, który następnie przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana do tego, by udzielić odpowiedzi radnemu również na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

Na koniec warto też wspomnieć, że radny miasta za pełnioną funkcję otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet ustalana jest zgodnie z ustawą budżetową, jak również na podstawie wielkości miasta, w której działa dana rada.

Więcej informacji o kandydowaniu do Rady Miasta przeczytasz w e-booku „Jak zostać radnym miasta. Praktyczny poradnik dla kandydatów na radnych”

FAQ

Ilu radnych jest w radzie gminy?

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  • 15 w gminach do 20 000 mieszkańców
  • 21 w gminach do 50 000 mieszkańców
  • 23 w gminach do 100 000 mieszkańców
  • 25 w gminach do 200 000 mieszkańców

W gminach pow. 200 tys. mieszkańców po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Jeśli stale zamieszkujesz w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, możesz zostać dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołączasz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację z obywatelstwem i adresem stałego zamieszkania.

Rada gminy czy rada miasta?

Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

W odniesieniu do gmin wiejskich używany jest zwrot rada gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska (z użyciem „w”), a w gminach miejskich rada miasta – przykłady: Rada Gminy Kłodzko, Rada Miejska w Krotoszynie, Rada Miasta Krakowa.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Kto może zostać radnym miasta?

Marzysz o karierze w polityce? Na początek chciałbyś sprawdzić się w roli radnego miasta, lecz nie wiesz, czy to możliwe? Zajrzyj do tego artykułu, gdyż może dostarczyć Ci wielu cennych informacji!

Ile zarabia radny gminy?

Ile zarabia radny miejski? To pytanie, które pojawia się bardzo często. Ty również chciałbyś poznać nie odpowiedź? W takim razie zajrzyj do tego artykułu – może dostarczyć Ci przydatnych informacji!

Jakie ograniczenia ma radny?

Na radnym miasta nie tylko spoczywają pewne obowiązki i prawa, ale również musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. O czym dokładnie mowa? Czego nie może robić radny miasta? Przeczytaj więcej o ograniczeniach radnych.

Jak wyglądają wybory do rady gminy?

Wybory do rady gminy/miasta to temat, który nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak dokładnie wyglądają wybory do rady gminy? Kto może brać udział w wyborach? Jak wygląda ustalanie wyników głosowania? To pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady gminy
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba gmin w Polsce
0
Scroll to Top