Kto może zostać radnym miasta?

Czym zajmuje się radny miasta?

Na początek warto poświęcić chwilę na określenie, czym zajmuje się radny miasta. Jakie dokładnie obowiązki na nim spoczywają? Jeśli poświecimy trochę czasu na zgłębienie zagadnienia, to szybko dojdziemy do wniosku, że do głównych zadań radnego miasta należy dbanie o interesy społeczności lokalnej. W jaki sposób się to odbywa? Na pewno poprzez utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami, jak i organizacjami, które działają na terenie danego miasta.

 

W praktyce oznacza to przyjmowanie postulatów od mieszkańców miasta oraz przedstawianie ich organom miasta do rozpatrzenia. Radny miasta jest również zobowiązany do udziału w pracach rady i jej organów, jak również innych instytucji samorządowych, do których został wybrany, bądź desygnowany.

Kto może zostać radnym miasta?

Tylko kto dokładnie może ubiegać się o miejsce w radzie miasta? Kto może zostać radnym? Kwestię wyborów do rady miasta reguluje ustawa i zgodnie z jej zapisami radnym miasta może zostać osoba, która jest obywatelem Polski lub obywatelem Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. To jednak nie wszystko, ponieważ kandydat musi też spełnić szereg innych kryteriów.

 

O czym dokładnie mowa? Na pewno osoba, która chce zostać radnym miasta, musi mieszkać na stałe w na terenie jednostki samorządowej, w której chce kandydować. Konieczne jest również posiadanie pełni praw publicznych i wyborczych, a także wymagane jest wpisanie do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Kto nie może ubiegać się o fotel radnego miasta?

A co z przeciwwskazaniami? Czy są jakieś przeszkody, które mogą przekreślić szanse ubiegania się o posadę radnego miasta? Na pierwszy rzut oka można uznać, że każdy, kto czuje się na siłach, może startować w wyborach, ale nie jest to do końca poprawnym stwierdzeniem. Istnieją pewne przesłanki, które sprawią, że nasza kandydatura może zostać odrzucona. Kto w takim razie nie może kandydować na radnego?

 

Przyszłym radnym nie może zostać osoba pozbawiona praw publicznych na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu, czy osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądy. Kandydować do rady miasta nie mogą również osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czy za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ubiegać o fotel radnego miasta nie mogą również osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach. Dodatkowo w wyborach nie mogą też brać osoby, które pozbawiono biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

 

W tym miejscu warto też wspomnieć, że funkcja radnego nie może być łączona z mandatem poselskim lub senatorskim. Zabrania się również wykonywania jednoczesnej funkcji radnego i wojewody lub wicewojewody, czy członkostwa w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego każdy, kto planuje brać udział w wyborach, powinien dobrze zastanowić się, czy będzie wtedy gotowy na to, by zrzec się sprawowanej przez siebie funkcji.

Co zrobić, by zostać radnym miasta?

To już niestety nie jest takie proste zadanie, jak by się mogło wydawać, ale przy odrobinie szczęścia i ciężkiej pracy można odnieść sukces. Na pewno kluczem do sukcesu będzie dobra kampania, jak i poparcie mieszkańców, więc im lepiej się przyłożymy do tego zadania, tym większe szanse na to, że uda nam się wybrać wyboru. Jednak pamiętamy, że wyborcy będą oczekiwać spełnienia obietnic, więc lepiej, żeby było one realne i możliwe do spełnienia, bo kłamiąc na starcie, nie uda nam się zasiąść w radzie miasta.

Więcej informacji o kandydowaniu do Rady Miasta przeczytasz w e-booku „Jak zostać radnym miasta. Praktyczny poradnik dla kandydatów na radnych”

FAQ

Ilu radnych jest w radzie gminy?

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  • 15 w gminach do 20 000 mieszkańców
  • 21 w gminach do 50 000 mieszkańców
  • 23 w gminach do 100 000 mieszkańców
  • 25 w gminach do 200 000 mieszkańców

W gminach pow. 200 tys. mieszkańców po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Jeśli stale zamieszkujesz w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, możesz zostać dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołączasz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację z obywatelstwem i adresem stałego zamieszkania.

Rada gminy czy rada miasta?

Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

W odniesieniu do gmin wiejskich używany jest zwrot rada gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska (z użyciem „w”), a w gminach miejskich rada miasta – przykłady: Rada Gminy Kłodzko, Rada Miejska w Krotoszynie, Rada Miasta Krakowa.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny miejski?

Co robi radny miasta? To pytanie, które wydaje się bardzo proste, a wystarczy zadać je kilku osobom, by dojść do wniosku, że tylko nieliczni są w stanie na nie odpowiedzieć. Ty również miałbyś z tym problemy? Przeczytaj więcej o obowiązkach radnego.

Ile zarabia radny gminy?

Ile zarabia radny miejski? To pytanie, które pojawia się bardzo często. Ty również chciałbyś poznać nie odpowiedź? W takim razie zajrzyj do tego artykułu – może dostarczyć Ci przydatnych informacji!

Jakie ograniczenia ma radny?

Na radnym miasta nie tylko spoczywają pewne obowiązki i prawa, ale również musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. O czym dokładnie mowa? Czego nie może robić radny miasta? Przeczytaj więcej o ograniczeniach radnych.

Jak wyglądają wybory do rady gminy?

Wybory do rady gminy/miasta to temat, który nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak dokładnie wyglądają wybory do rady gminy? Kto może brać udział w wyborach? Jak wygląda ustalanie wyników głosowania? To pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ważne liczby

Kadencja rady gminy
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba gmin w Polsce
0
Scroll to Top