Czego nie może radny miasta?

Zakaz nawiązywania stosunku pracy z urzędem, w którym radny uzyskał mandat

Przede wszystkim radny nie może nawiązywać stosunku pracy w urzędzie miasta, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tego miasta. Jeśli okaże się, że radny pracował w danym urzędzie, zanim uzyskał mandat, to musi złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie siedmiu dniu od ogłoszenia wyników wyborów. Co ważne, wniosek należy złożyć na piśmie i to jeszcze przed ślubowaniem. Jeśli radny miasta nie dopełni formalności, to musi liczyć się z tym, że potraktowane to zostanie jako zrzeczenie się mandatu. Zakaz ten dotyczy jednakowo umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę.

Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami publicznymi

Oczywiście na tym nie koniec, ponieważ ograniczeń, które dotyczą radnego miasta, znajdzie się o wiele o więcej, a świetnym przykładem tego jest zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami publicznymi. Jeśli dana osoba otrzyma mandat radnego miasta, to nie może go łączyć z mandatem posła, czy senatora. Co więcej, zabronione jest również wykonywanie funkcji wojewody, czy wicewojewody. Radny miasta nie może też być członkiem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Rezygnacja z głosowania w sprawach dotyczących interesu radnego

Bardzo często zdarzają się przypadki, gdy głosowania na radach miasta mają związek z interesami radnych. Wiadomo, że w takich przypadkach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dany radny będzie głosował za dobrem lokalnej społeczności, czy też weźmie pod uwagę swoje dobre. Dlatego, jeśli w jakiś sposób dane sprawy dotyczą radnego, to nakazuje się, by ten nie brał udziału w głosowaniu.

Jeśli radny miasta tego nie zrobi, to może skutkować uznaniem uchwały za nieważną, ale nie tylko. Również działania radnego mogą być wzięte pod lupę ekspertów, więc lepiej nie ryzykować. Oczywiście zakaz nie dotyczy biernego uczestnictwa w posiedzeniu miasta. Radny może być obecny, ważne, by nie głosował w sprawach, które dotyczą jego interesu.

Zakaz wykorzystywania statusu funkcjonariusza publicznego

Radny miasta otrzymuje status funkcjonariusza publicznego i na tej podstawie otrzymuje szereg przywilejów. Niestety czasami zdarzają się przypadki, gdy radni próbują to wykorzystać na swoją korzyść. Nie jest to dobre odbierane nie tylko przez społeczeństwo, ale również organy, które znajdują się wyżej. Dlatego, każdy radny jest zobowiązany do tego, by postępować zgodnie z regulaminem pełnionego stanowiska. Brak podporządkowania do zasad obowiązuje pewnymi karami, więc należy się liczyć z tym, że mogą być zastosowane.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wielu osób, które prowadzi własną działalność gospodarczą, próbuje sił w radzie miasta. Jednak ubieganie się o miejsce w radzie niesie ze sobą pewne ograniczenia, o których również należy wiedzieć. O czym dokładnie mowa? Osoby zasiadające w radzie miasta nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, która wykorzystuje mienie miasta, w którym uzyskały mandat. Co ważne, zakaz ten wiąże się również z byciem współwłaścicielem takiej działalności gospodarczej, posiadania niewielkiej ilości udziałów, czy zarządzania działalnością. Radny nie może również pełnić funkcji jej pełnomocnika, czy przedstawiciele. Jeśli okaże się, że radny prowadził taką działalność gospodarczą przed uzyskaniem mandatu,to wymaga się od niego zaprzestania działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niepodporządkowanie się będzie oznaczać stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.

Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, czy przyjmowania darowizn

Od radnego wymaga się również rezygnację z podejmowania dodatkowych zajęć, czy też przyjmowania darowizn, które mogą podważyć zaufanie, jakim radny został obdarzony przez swoich wyborców. Obowiązuje również zakaz powoływania się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami.

Więcej informacji o kandydowaniu do Rady Miasta przeczytasz w e-booku „Jak zostać radnym miasta. Praktyczny poradnik dla kandydatów na radnych”

FAQ

Ilu radnych jest w radzie gminy?

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  • 15 w gminach do 20 000 mieszkańców
  • 21 w gminach do 50 000 mieszkańców
  • 23 w gminach do 100 000 mieszkańców
  • 25 w gminach do 200 000 mieszkańców

W gminach pow. 200 tys. mieszkańców po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Jeśli stale zamieszkujesz w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, możesz zostać dopisany do tego rejestru. Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołączasz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację z obywatelstwem i adresem stałego zamieszkania.

Rada gminy czy rada miasta?

Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

W odniesieniu do gmin wiejskich używany jest zwrot rada gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska (z użyciem „w”), a w gminach miejskich rada miasta – przykłady: Rada Gminy Kłodzko, Rada Miejska w Krotoszynie, Rada Miasta Krakowa.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny miejski?

Co robi radny miasta? To pytanie, które wydaje się bardzo proste, a wystarczy zadać je kilku osobom, by dojść do wniosku, że tylko nieliczni są w stanie na nie odpowiedzieć. Ty również miałbyś z tym problemy? Przeczytaj więcej o obowiązkach radnego.

Ile zarabia radny gminy?

Ile zarabia radny miejski? To pytanie, które pojawia się bardzo często. Ty również chciałbyś poznać nie odpowiedź? W takim razie zajrzyj do tego artykułu – może dostarczyć Ci przydatnych informacji!

Kto może zostać radnym miasta?

Marzysz o karierze w polityce? Na początek chciałbyś sprawdzić się w roli radnego miasta, lecz nie wiesz, czy to możliwe? Zajrzyj do tego artykułu, gdyż może dostarczyć Ci wielu cennych informacji!

Jak wyglądają wybory do rady gminy?

Wybory do rady gminy/miasta to temat, który nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak dokładnie wyglądają wybory do rady gminy? Kto może brać udział w wyborach? Jak wygląda ustalanie wyników głosowania? To pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ważne liczby

5/5
Kadencja rady gminy
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba gmin w Polsce
0
Scroll to Top